แบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการให้บริการและการติดต่อประสานงาน (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการขับเคลื่อนจริยธรรม (5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
 
o1 โครงสร้าง
o    แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*

o    แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/organization-chart

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu

 
 
 
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o    แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*

        (1) ผู้บริหารสูงสุด

        (2) รองผู้บริหารสูงสุด

o    แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย

        (1) ชื่อ-นามสกุล

        (2) ตำแหน่ง

        (3) รูปถ่าย

        (4) ช่องทางการติดต่อ

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/executive-list

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/8075-2563-2

 
 
o3 อำนาจหน้าที่
o    แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*

*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/vision-menu

 
o4
ข้อมูลการติดต่อ
o   แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

        (1) ที่อยู่หน่วยงาน

        (2) หมายเลขโทรศัพท์

        (3) E-mail ของหน่วยงาน

        (4) แผนที่ตั้ง

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/2018-06-28-06-32-07
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
o    แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

o    เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-08-01-04-31-09

 
 
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
o6 Q&A
o    แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board*

o    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึง E-mail

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/

https://www.facebook.com/DcontrolDLD?mibextid=LQQJ4d

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

        (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

        (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

        (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/planning-menu/8734-plan2024
 
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o    แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

          (1) โครงการหรือกิจกรรม

          (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

          (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

          (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 

o    แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

          (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-05-02-58-49/2018-07-02-08-31-41/8747-2566-2

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2022-11-04-02-55-17/2022-11-04-02-55-54/8746-2567
 
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
o    แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

          (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

          (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

          (4) ปัญหา/อุปสรรค

          (5) ข้อเสนอแนะ

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2022-11-04-02-55-17/2022-11-04-02-55-54/8746-2567
 
การปฏิบัติงาน
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o    แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

          (1) ชื่องาน

          (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง         

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-04-04-12-47/2018-07-04-04-56-5

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน*
* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
                  สำหรับหน่วยงานที่มีการให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
o11
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
o    แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน*  ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ชื่องาน

(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service

(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

https://drive.google.com/drive/folders/1lp091onSnlfvjthOOz4Y76GyJGvp1Rws
 
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ*
o    แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

            (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

      (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

o    เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566

https://sites.google.com/view/gfmdld/home

 
 o13 E–Service
o    แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ 

o    แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

o    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึงช่องทางการถาม - ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

https://dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-men
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
o    แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

      (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

      (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

      (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

      (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

** ใช้แบบฟอร์มข้อ O14

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/procurement-menu-2/2022-09-02-02-51-39
 
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o    แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*

o    แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

o    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

* กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/procurement-menu-2/2022-09-02-02-51-39

 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o    แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 

 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

      (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

      (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

      (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

      (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

      (6) ราคากลาง (บาท)

      (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

      (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

      (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
 
(10) เลขที่ …
 
      (10) เลขที่โครงการ

      (11) วันที่ลงนามในสัญญา 

      (12) วันสิ้นสุดสัญญา 

o     เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

o    ** ใช้แบบฟอร์มข้อ O16

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/procurement-menu-2/2022-09-02-02-51-38

 
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o    แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 

(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)

(3) ปัญหา/อุปสรรค 

(4) ข้อเสนอแนะ

o    แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 

 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

      (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

      (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

      (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

      (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

      (6) ราคากลาง (บาท)

      (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

      (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

      (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

      (10) เลขที่โครงการ

      (11) วันที่ลงนามในสัญญา 

      (12) วันสิ้นสุดสัญญา 

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

** ใช้แบบฟอร์มข้อ O17

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/procurement-menu-2/2022-09-02-02-48-58
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
 
o18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o    แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป 

o    เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

o   สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

https://request.dld.go.th

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2019-03-25-08-48-37/8135-2022-11-09-09-42-28

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o19 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o   แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

       (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

       (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

       (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

       (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

o    เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

https://dld.go.th/th/index.php/th/qa-menu/survey-web-menu

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (2) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o20 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*

       (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

       (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

       (4) การบริหารงานบุคคล

o    ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

       (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

       (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/200-oit

 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 

       (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

       (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

      (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/200-oit