กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปี 2566


ตัวชี้วัดบังคับ


ตัวชี้วัดบทบาทภารกิจ
    ปศุสัตว์เขต


   ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร


   ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า


  ตัวชี้วัดบังคับ ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์