1. หนังสือแจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  2. กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  3. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า

เอกสารแนบ 1 ข้อมูลเกษตรกรรายจังหวัด 66สุกร  , เอกสารแนบการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยาม ,  

เอกสารแนบจำนวนตัวอย่างเชิงรุกรายเดือน ปี 2567  , เอกสารแนบฟอร์มเก็บตัวอย่างไก่หลังบ้านเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ,โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสที่มีค้างคาวเป็นพาหะ(นิปาห์), โครงการเฝ้าระวังโรค ASF