ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม (ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 11 ก.ย.)