ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ 10 x 20 เมตร สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567