ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริการการสัตวแพทย์ทางไกลของกรมปศุสัตว์ (DLD-Televet)แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567