1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

2. เอกสารประกวดราคา

3. ตารางแสดงราคากลาง