1. ตารางแสดงราคากลาง

2.เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ