ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก 215/70R15 ยี่ห้อ บริดสโตน รุ่น R611 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง 3180 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก 215/70R15 ยี่ห้อ บริดสโตน รุ่น R611 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 312 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก 215/70R15 ยี่ห้อ บริดสโตน รุ่น R611 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 311 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องและซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นและชนิดแขวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดรับรองสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่ชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 39 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานฝ่ายบริหารทั่วไปและห้องน้ำ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศท 4061 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว 311 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว 312 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง 3810 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชง 742 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 6534 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคแอฟริกาอหิวาต์ในสุกรและความมั่นคงธุรกิจสุกร จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว 312 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ชนิด Monovalent Serotype 1 จำนวน 10,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์(e-smart surveillance) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฉีดสำหรับการูณยฆาตสัตว์ จำนวน 17,500 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง