ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อยางนอก ขนาด 215/70R ยี่ห้อ บริดสโตน รุ่น R611 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง 3180 นครราชสีมา

ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อยางนอก ขนาด 215/70R15 ยี่ห้อ บริดสโตน รุ่น R611 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 312 กทม.

ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อยางนอก ขนาด 215/70R15 ยี่ห้อ บริดสโตน รุ่น R611 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 311 กทม.

ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างพิมพ์สมุดรับรองสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่ชน

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 39 อัน

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมแซมห้องทำงานฝ่ายบริหารและห้องน้ำ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จำนวน 1 งาน

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ศท 4061 กทม. จำนวน 1 คัน

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ชง 742 กทม. จำนวน 1 คัน

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต 6534 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 312 กทม. จำนวน 1 คัน

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคแอฟริกาอหิวาต์ในสุกร และความมั่นคงในธุรกิจสุกร

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง

ข้อมูลสาระสำคัญจัดชื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างพิมพ์สมุดประจำตัวม้า จำนวน 10,000 เล่ม

ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อยาฉีดสำหรับการุณยฆาตสัตว์ จำนวน 17,500 ขวด

ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ชนิด Monovalent Serotype 1 จำนวน 10,000 โด๊ส