คู่มือปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

          การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

2. รายละเอียดการดำเนินงาน

          2.1 ที่ปรึกษาเกษตรกรอบรมให้ความรู้เกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการอบรม

2.2 เกษตรกรยื่นขอรับการรับรอง

2.3 ที่ปรึกษาเกษตรกรตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

2.4 คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์ และแจ้งผลการรับรองให้เกษตรกร

2.5 ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาให้การรับรอง

2.6 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกใบรับรองโดยมีผลตั้งแต่วันที่ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 2 ปี

          2.7 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานจำนวนฟาร์มGFM

- รายชื่อเกษตรสถานะรับรองที่มีในปัจจุบันทั้งหมด ทางhttps://sites.google.com/view/gfmdld/home

- รายงาน E-Operation หัวข้อ “จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสถานที่เลี้ยงให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)”

          2.8 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจติดตามเพื่อรักษาสถานภาพฟาร์ม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ปศุสัตว์เขตตรวจติดตามระบบการตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์ของจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. วิธีการเก็บตัวอย่าง/วิธีการเฝ้าระวัง

          -

4. จำนวนตัวอย่าง/จำนวนการเฝ้าระวัง

          เป้าหมายการรับรองฟาร์ม 9,328 ฟาร์ม

5. ระยะเวลา/รอบการดำเนินงาน

          ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

6. รายงานผลการดำเนินงาน

          - E-Operation หัวข้อกิจกรรม “ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม”

          - Goole sheet รายงานฟาร์มที่มีสถานะรับรองในปัจจุบัน รายจังหวัด

7. ผู้ประสานงาน สคบ.

          นางธิตินันท์ สุขนิวัฒน์ชัย 083-646-5453