รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 228 โอนให้สนง.ปศจ.เชียงราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท