วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นผู้แทน สพส ผู้แทนกสก. ผู้แทน อยส.ผู้แทน กรป ผู้แทน สกม.และผู้แทน สคบ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 411 สคบ. โดยมีประเด็นพิจารณาประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ให้ทันสมัย และการปฎิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

51443

 

ที่มา กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์