วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น.นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีสำรองเนื้อสุกร หารือร่วมกับผู้แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของเนื้อสุกร ป้องกันเนื้อสุกรขาดแคลน อันจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพผู้บริโภค ณ ห้องประชุมพระโคอุศุภราช กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร

ประชม 1232564 210312

ที่มา กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์