วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.45 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมขอคืนสถานภาพการนำเข้า-ส่งออกม้า สู่ประเทศในสหภาพยุโรป (EU Commission) พร้อม นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 โดยมีเรื่องพิจารณาหารือการจัดทำ Roadmap towards AHS free status และแนวทางในการเตรียมขอคืนสภาพการนำเข้าและส่งออกม้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรป ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)ในปัจจุบัน ของประเทศไทยนั้น สามารถกำจัด ควบคม ดูแล เฝ้าระวังทั้งเชิงรุกและเชิงรับโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย จึงร่วมประชุมหารือขอคืนสถานภาพการนำเข้า-ส่งออกม้า สู่ประเทศในสหภาพยุโรป (EU Commission) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

2564 03 22 0001

ที่มา สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์