วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผอ.กองคลัง) , น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผอ.กองแผนงาน) , น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล (ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) , นายสาโรจน์ จิตตกาญจน์ (ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) และผู้แทนจากสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมทางไกล video Conference ผ่านระบบ Zoom

 การประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน หลังทราบข่าวการประกาศของไปรษณีย์ไทย สาขาราชเทวี พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบุคลากรของไปรษณีย์ ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับกรมปศุสัตว์ เหตุนี้กรมปศุสัตว์จึงเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการประชุมได้รายงานให้ทราบถึงการดำเนินการตามมาตรการ ในเบื้องต้นของสำนักงานเลขานุการกรม และ กองสารวัตรและกักกัน ในการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ภายในกรมปศุสัตว์ , ดำเนินการปิดเครื่องปรับอากาศภายในโรงอาหาร และเปิดหน้าต่างให้มีอากาศระบาย รวมทั้งจำกัดผู้นั่งรับประทานอาหาร 2 คนต่อ 1 โต๊ะ , การประสานงานแจ้งทุกหน่วยงาน เฝ้าดูอาการผู้ไปรับ-ส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ สาขาราชเทวี และเพิ่มความเข้มงวดในจุดตรวจคัดกรองให้มีการใส่ถุงมือ ลดการสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าบริเวณกรมปศุสัตว์

 ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากร ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาราชเทวี ดังนี้ การตรวจสอบเจ้าหน้ากลุ่มเสี่ยงของกรมปศุสัตว์จาก time line ของผู้ติดเชื้อ ,มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง , มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในโรงอาหารกรมปศุสัตว์ , การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคัดกรองโรค บุคลากร และผู้มาติดต่อกรมปศุสัตว์ เช่น การตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ และข้อความเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่บุคลากรกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ รองอธิบดีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดบุคลากรในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

สถานการณโควด 19 ๒๑๐๓๒๕ 0

ที่มา http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/headnews-menu/7443-2019-covid-25