สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โดยกลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ และโครงการ R-FETPV มีแผนให้สำนักงานปศุสัตว์เขตจัดการประชุมสัมมนาออนไลน์: แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานระบาดวิทยาในพื้นที่ประจำครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (EpiShare) เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สามารถจัดในรูปแบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ โดยในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาออนไลน์: แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานระบาดวิทยาในพื้นที่ประจำครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (EpiShare) โดยท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติในการบันทึกวีดีโอสำหรับใช้เปิดกิจกรรม EpiShare สำหรับสำนักงานปศุสัตว์เขต ซึ่งในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ เป็นการนำเสนอเรื่อง Participatory approach for African Horse Sickness stakeholder mapping, Thailand วิทยากรนำเสนอ ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิพากษ์ ๓ ท่าน สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร สพ.ญ.ดร.วันดี คงแก้ว และสพ.ญ.นพวรรณ บัวมีธูป โดยมีผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการนำเสนอในครั้งนี้

44329

ที่มา : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์