วันที่ 5 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2564 โครงการ R-FETPV เปิดการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา 1st Module 2021 รุ่นที่ 8 เป็นการจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ โดยมีนายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ 7 ราย จากหน่วยงานอื่น 2 ราย และจากต่างประเทศ 7 ราย พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนจาก VLC FAORAP and USAID. โดยในวันเปิด 5 เม.ย. ได้รับเกียรติจาก Prof Mo Salman จาก Colorado State University บรรยายพิเศษเรื่อง Epidemiology in AnimalHealth- field vs academic and Epi for DiseaseControl.

Recc

ที่มา : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์