zoom risk 210827 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้จัดประชุมการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ โดยมีนายฉัตรพณ ไพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากกลุ่มประสานงานวิชาการและโครงการพิเศษ กองแผนงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจในในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๑๑ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ถ่ายทอดความรู้โดยวิธีการสอนบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้
1. การพิจารณาคัดเลือกโครการ/กิจกรรม/ภารกิจที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. ระบุความเสี่ยงของหน่วยงาน
3. การประเมินและการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงของหน่วยงาน
4. มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน
5. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
6. การรายงานเมื่อพบความเสี่ยงใหม่ของหน่วยงาน