LINE ALBUM 13092566 2

         นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ อีโค่ โคซี บีชฟรอนต์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพสัตว์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางพัฒนาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านระบาดวิทยารูปแบบต่างๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมี นายพรศักดิ์ ประสมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติมาบรรยายงานเรื่องการพัฒนาสุขภาพสัตว์กับพื้นที่พิเศษ รวมทั้งมีนายสัตวแพทย์ส่วนภูมิภาคร่วมนำเสนอผลงานวิชาการการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา ประจำปี 2566 ดังนี้

1. การสอบสวนโรค Tembusu virus ในฟาร์มเป็ดรายย่อย จังหวัดนนทบุรี โดย สัตวแพทย์หญิงพชรมน ทองเฟื่อง และสัตวแพทยหญิงเสาวนีย์ พวงไพบูลย์ (หรือผู้แทน) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
2.รายงานสัตว์ป่วย การตายเฉียบพลันของโค และกระบือจากการกินใบยางพารา โดย นายสัตวแพทย์นายพิศิษฐ์ สุภาพ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
3.การสอบสวนโรคบลูเซลโลซิส ในแพะ โดย นายสัตวแพทย์เมธานนท์ มูลโพธิ์ และนายสัตวแพทย์พงษ์วสิน สิมมาทัน สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
4. การสอบสวนโรคลัมปี สกิน โดย สัตวแพทย์หญิงสุวิชชา ปัญจขันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
5. การใช้งาน power bi เพื่อการนำเสนอผลการดำเนินงาน โดย สัตวแพทย์หญิงรินรดา แสงจันทร์ทิพย์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
6. การสอบสวนโรคบรูเซลโลซิสในคนและสัตว์ จ. นครสวรรค์ โดย สัตวแพทย์หญิงกมลทิพย์ เสนาชัย สัตวแพทย์หญิงกรุณา กาญจนเตมีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6
7. การสอบสวนโรคในสัตว์ปีก จ.สตูล โดย นายสัตวแพทย์สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ และสัตวแพทย์หญิงปุณชรัศมิ์ นิลสุวรรณ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
8. Risk assessment โรค Blue tongue โดย สัตวแพทย์หญิงกรุณา กาญจนเตมีย์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
9. risk assessment โรค FMD sat 2 โดย นายสัตวแพทย์วัชรพงษ์ ฟ้ากระจ่าง สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ภาพ/ข่าว : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์