2566 09 18 0001

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการหารือแนวทางรับมือโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์ SAT2 พร้อมทั้งนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของ FMD SAT2 ในต่างประเทศ ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ และการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อการป้องกันและควบคุม FMD SAT2

โดยมีผลการประชุม ดังนี้
1. ปัจจุบันศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจวินิจฉัยและได้ส่งเจ้าหน้าเพื่อฝึกอบรมการตรวจเชิงโมเลกุล ณ World reference laboratory for FMD ที่ประเทศอังกฤษ
2. มอบหมายสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์หารือแนวทางร่วมกับกองแผนงานเพื่อจัดตั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องสำหรับการสำรองวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการระบาด ตลอดจนวางแผนเตรียมโรงงานผลิตให้พร้อม
3. มอบหมายกองสารวัตรและกักกัน สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อม เพื่อการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง รู้โรคเร็ว และสามารถป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์จะดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในมิติงานป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว  / ภาพ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์