S 91389966 0

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสัตวแพทย์นพวรรณ บัวธูป ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน(โรคพิษสุนัขบ้า) นางฉัตรสิริ ทับทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายสัตวแพทย์กิติภัทท์ สุจิต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์โรจน์ชนะ ปรากฎชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง นายทศพล เดชยง ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสุกร นายสัตวแพทย์แสงชัย ธิติชาญกมล ผู้อำนวยการกลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์พัทธ์หทัย พิพัฒนธนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคโคนมและหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือภัยพิบัติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์รับทราบถึงผลการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไป
ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ/ข่าว สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์