sc20230919 00001

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30น. นส.พ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเดินทางไปยังสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์

ในการประชุมครั้งนี้มี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายจาตุรนต์ พลราช ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นายเชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต ผอ.กองแผนงาน นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ Zoom Meetings อีกด้วย

ภาพ/ข่าว:ศักดิ์สิทธิ์ จริยาเลิศศักดิ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สลก.