0001 1

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยมี ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ผู้แทนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ตัวแทนจากชมรมและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรในประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ
การประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานสถานการณ์การผลิตการตลาดสุกรในปัจจุบัน เพื่อหารือแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน การรักษาเสถียรภาพราคาและแก้ไขปัญหาวิกฤตผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวทั้งหมด 14 กิจกรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกข้อ โดยมีโครงการเร่งด่วน ดังนี้

1. มาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการเงิน
เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีการพักชำระหนี้ให้เกษตรกร และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อีกทั้งยังมีโครงการสินเชื่อฟื้นฟูศักยภาพผู้เลี้ยงสุกร ที่ช่วยลดดอกเบี้ยและใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกันได้ ซึ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย โดยที่ประชุมเสนอแนะให้มีการเพิ่มวงเงินของสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยนำสุกรเข้ามาเลี้ยงได้มากขึ้น

2. การตัดวงจรลูกสุกรทำหมูหัน
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาโดยการลดปริมาณสุกร กำหนดแผนการดำเนินงาน 450,000 ตัวในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 180 ล้านบาท ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) เพื่ออนุมัติในหลักการต่อไป

3. โครงการส่งออกเนื้อสุกรไปต่างประเทศ
โดยการผลักดันเนื้อสุกรแช่เย็นหรือแช่แข็งส่วนเกินส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายผลักดันการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นและแช่แข็ง จำนวน 8,400 ตัน (จำนวน 109,091 ตัว) ในระยะเวลา 6 เดือน โดยจะของบสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการ จำนวน 252 ล้านบาท ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) เพื่ออนุมัติในหลักการต่อไป

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคเอกชนจะร่วมกันผลักดัน ฟื้นฟูการส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังต่างประเทศอีกด้วย
-----------
กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสุกร
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ภาพ : ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว : สุทัตตา บุญบาง / กลุ่มเผยแพร่ ฯ / สลก. / กรมปศุสัตว์