LINE ALBUM 23112023 231123 1

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Best Western Nada Don Mueang Airport Hotel กรุงเทพมหานคร นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำหลักสูตรระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์"
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ "หลักการและแนวทางการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม"
บรรยากาศของการประชุมนี้ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเติมเต็มด้วยความสนุกสนาม ทำให้เป็นที่น่าสนใจและประทับใจต่อทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เข้มแข็งและทันสมัยในด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและจัดการโรคสัตว์ในประเทศไทย
การประชุมนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการรวมกลุ่มเฉพาะทางที่มีความรู้ด้านสัตวแพทย์และการจัดการโรคสัตว์เพื่อพัฒนาแนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง