S 50667576 0

        ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพี่เลี้ยงระบาดวิทยาร่วมกับการวางแนวทางการประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทักษะการเป็นพี่เลี้ยงระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในระดับเขต ตลอดจนสร้างพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงและร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อการร่างแผนแนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ทั้งในระดับกรมปศุสัตว์และระดับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภาระกิจของกรมปศุสัตว์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 เขตละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยากรบริษัท อาร์พาเนีย จำกัด เพื่อการพัฒนาทักษะการให้คำแนะนำและแนวคิดการสื่อสารด้วยภาพ