S 5914641 0

      วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์กิติภัทท์ สุจิต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ เป็นประธานประชุมชี้แจงตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุม 411 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ชั้น 4 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์