สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โดยกลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ และโครงการ R-FETPV มีแผนให้สำนักงานปศุสัตว์เขตจัดการประชุมสัมมนาออนไลน์: แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานระบาดวิทยาในพื้นที่ประจำครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (EpiShare) เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สามารถจัดในรูปแบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ โดยในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาออนไลน์: แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานระบาดวิทยาในพื้นที่ประจำครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (EpiShare) โดยท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติในการบันทึกวีดีโอสำหรับใช้เปิดกิจกรรม EpiShare สำหรับสำนักงานปศุสัตว์เขต ซึ่งในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ เป็นการนำเสนอเรื่อง Participatory approach for African Horse Sickness stakeholder mapping, Thailand วิทยากรนำเสนอ ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิพากษ์ ๓ ท่าน สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร สพ.ญ.ดร.วันดี คงแก้ว และสพ.ญ.นพวรรณ บัวมีธูป โดยมีผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการนำเสนอในครั้งนี้

44329

ที่มา : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

วันที่ 5 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2564 โครงการ R-FETPV เปิดการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา 1st Module 2021 รุ่นที่ 8 เป็นการจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ โดยมีนายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ 7 ราย จากหน่วยงานอื่น 2 ราย และจากต่างประเทศ 7 ราย พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนจาก VLC FAORAP and USAID. โดยในวันเปิด 5 เม.ย. ได้รับเกียรติจาก Prof Mo Salman จาก Colorado State University บรรยายพิเศษเรื่อง Epidemiology in AnimalHealth- field vs academic and Epi for DiseaseControl.

Recc

ที่มา : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

  วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผอ.กองคลัง) , น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผอ.กองแผนงาน) , น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล (ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) , นายสาโรจน์ จิตตกาญจน์ (ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) และผู้แทนจากสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมทางไกล video Conference ผ่านระบบ Zoom

 การประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน หลังทราบข่าวการประกาศของไปรษณีย์ไทย สาขาราชเทวี พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบุคลากรของไปรษณีย์ ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับกรมปศุสัตว์ เหตุนี้กรมปศุสัตว์จึงเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการประชุมได้รายงานให้ทราบถึงการดำเนินการตามมาตรการ ในเบื้องต้นของสำนักงานเลขานุการกรม และ กองสารวัตรและกักกัน ในการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ภายในกรมปศุสัตว์ , ดำเนินการปิดเครื่องปรับอากาศภายในโรงอาหาร และเปิดหน้าต่างให้มีอากาศระบาย รวมทั้งจำกัดผู้นั่งรับประทานอาหาร 2 คนต่อ 1 โต๊ะ , การประสานงานแจ้งทุกหน่วยงาน เฝ้าดูอาการผู้ไปรับ-ส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ สาขาราชเทวี และเพิ่มความเข้มงวดในจุดตรวจคัดกรองให้มีการใส่ถุงมือ ลดการสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าบริเวณกรมปศุสัตว์

 ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากร ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาราชเทวี ดังนี้ การตรวจสอบเจ้าหน้ากลุ่มเสี่ยงของกรมปศุสัตว์จาก time line ของผู้ติดเชื้อ ,มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง , มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในโรงอาหารกรมปศุสัตว์ , การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคัดกรองโรค บุคลากร และผู้มาติดต่อกรมปศุสัตว์ เช่น การตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ และข้อความเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่บุคลากรกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ รองอธิบดีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดบุคลากรในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

สถานการณโควด 19 ๒๑๐๓๒๕ 0

ที่มา http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/headnews-menu/7443-2019-covid-25

    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน การประชุมหารือ "โครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีสำรองเนื้อสุกร ครั้งที่ 2" พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผู้แทนกรมการค้าภายใน อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม และสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เพื่อหารือแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในวงจรการผลิตสุกรภายในประเทศรวมถึงการผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก โดยทาง ธกส.ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆของธนาคารที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ อาทิ สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร และสินเชือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (Conteact Farming) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม T1509 ชั้น 15 อาคารทาวเวอร์ ธกส. สำนักงานใหญ่บางเขน

3181

ที่มา สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.45 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมขอคืนสถานภาพการนำเข้า-ส่งออกม้า สู่ประเทศในสหภาพยุโรป (EU Commission) พร้อม นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 โดยมีเรื่องพิจารณาหารือการจัดทำ Roadmap towards AHS free status และแนวทางในการเตรียมขอคืนสภาพการนำเข้าและส่งออกม้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรป ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)ในปัจจุบัน ของประเทศไทยนั้น สามารถกำจัด ควบคม ดูแล เฝ้าระวังทั้งเชิงรุกและเชิงรับโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย จึงร่วมประชุมหารือขอคืนสถานภาพการนำเข้า-ส่งออกม้า สู่ประเทศในสหภาพยุโรป (EU Commission) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

2564 03 22 0001

ที่มา สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์