สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 43 (ระหว่างวันที่  14 - 20  ตุลาคม 2566)