สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2566)