รุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 45 (ระหว่างวันที่  3 - 9 พฤศจิกายน  2561)