สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 46 (ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2561)