สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 47 (ระหว่างวันที่  17 - 23 พฤศจิกายน  2561)