สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 48 (ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤสจิกายน 2561)