ไฟล์แผนงานปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปี 2567 สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งเล่มที่นี่ 

ไฟล์เอกสารแยกตามแผน

1. แผนการปฏิบัติงานโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดสำคัญในสุกร

2.แผนเฝ้าระวังโรคระบาดในผึ้งเลี้ยงเพื่อการบริโภคและส่งออก

3.แผนการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ และแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (R-FETPV)

4.แผนการปฏิบัติงานโรคปากและเท้าเปื่อย

5.แผนการปฏิบัติงานโรคบรูเซลลา วัณโรค และพยาธิในเลือดในโคนม โคเนื้อ และกระบือ 

6.แผนการปฏิบัติงานโรคบรูเซลลา โรค CAE และโรค PPR ในแพะ แกะ

7.แผนการปฏิบัติงานโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวม

8.แผนการปฏิบัติงานโรคลัมปี สกิน

9.แผนปฏิบัติงานโรควัวบ้า (BSE)

10.แผนการปฏิบัติงานโรคแบล็กเลก (โรคไข้ขาดำ หรือ Blackleg)

11.แผนการปฏิบัติงานโรคแอนแทรกซ์

12.แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

13.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
      กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

14.โครงการรักษาสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness; AHS) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH)

15.แผนการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management,GFM)