นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน การประชุมหารือ "โครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีสำรองเนื้อสุกร ครั้งที่ 2" พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผู้แทนกรมการค้าภายใน อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม และสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เพื่อหารือแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในวงจรการผลิตสุกรภายในประเทศรวมถึงการผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก โดยทาง ธกส.ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆของธนาคารที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ อาทิ สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร และสินเชือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (Conteact Farming) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม T1509 ชั้น 15 อาคารทาวเวอร์ ธกส. สำนักงานใหญ่บางเขน

3181

ที่มา สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์