DSC0148

          วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ พร้อมผู้แทนจาก กสก.สพส สกม.สสช.ศวพ. และนายสัตวแพทย์ในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการงานด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงภารกิจแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเน้นการประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับทราบปัญหาอุปสรรคต่อการทำงานในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขวางแผนดำเนินภารกิจ ให้มีความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานสุขภาพสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1KbSni5bcd1IH1c-tnKsdaTPhDSni-zpE?usp=sharing

ภาพ/ข่าว : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์