แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                      วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

          เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 • แสดงข้อมูลผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน
 • แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อของผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรของหน่วยงาน
 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

        แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรสาร
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 • ประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 • Q&A                                                                                                                                                            
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 •  แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 • แผนการดำเนินงาน
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ข้อมูลรายละเอียดประกอบด้วย คือ สรุปผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 • การปฏิบัติงาน
 •  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

 • การให้บริการ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ  เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 • แผนการใช้งบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 •  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
 • แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • การบริหารและพัฒนาผู้ใดบังคับบัญชา
 • แสดงนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน
 • เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะ หรือปริมาณ ของงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีการพัฒนาบุคลากรในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีโครงการฝึกอบรม หรือ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่าง ๆ
 • แสดงข้อมูลการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • มีกล่องแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บังคับบัญชา
 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงการหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารคนปัจจุบันของหน่วยงาน
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนรวมของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 • การดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตามคู่มือและแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565