การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o1

โครงสร้าง

o    แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*

o    แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

*กรณีเป็นสำนัก/กอง ที่มีศูนย์ สถานี ด่าน ให้แสดงแผนผังโครงสร้างภายในของสำนัก/กอง รวมศูนย์ สถานี และด่าน ทั้งหมดด้วย

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/organization-chart

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu

 

o2

ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน

o    แสดงข้อมูลของผู้บริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*

    (1) ผู้บริหารของหน่วยงาน

    (2) หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

o    แสดงข้อมูลแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ชื่อ-นามสกุล

    (2) ตำแหน่ง

    (3) รูปถ่าย

    (4) ช่องทางการติดต่อ

*กรณีเป็นสำนัก/กอง ที่มีศูนย์ สถานี ด่าน แสดงข้อมูลของผู้บริหารของศูนย์ สถานี และด่าน ทั้งหมด

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/executive-list

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/8075-2563-2

o3

อำนาจหน้าที่

o    แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*

*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/vision-menu

 

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

    (2) เป้าหมาย

    (3) ตัวชี้วัด

o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/images/stories/news/plan66/plan66.pdf

 

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o   แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ที่อยู่หน่วยงาน

    (2) หมายเลขโทรศัพท์

    (3) E-mail

    (4) แผนที่ตั้ง

*E-mail ต้องไม่ใช่เมล์อื่นเช่น Hotmail หรือ G-mail แต่ต้องเป็นเมล์ของทางราชการเท่านั้น

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/2018-06-28-06-32-07

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o    แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

https://dld.go.th/th/index.php/th/legal-dld-menu/law-dld-topmenu

 

 

การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

o    แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

o    เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-08-01-04-31-09

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o8

Q&A

o    แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการโต้ตอบหรือการติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่เหมาะสม เป็นต้น

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2019-03-25-08-48-37/8135-2022-11-09-09-42-28

o9

Social Network

o    แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

https://drive.google.com/file/d/1o-RCI2CPwoc7-TMVFqhXhZ0GXMNZ4g3i/view

https://www.facebook.com/DcontrolDLD?mibextid=LQQJ4d

//www.tiktok.com/@dcontrol_dld?_t=8bCfr3ZF7eT&_r=1">https://www.tiktok.com/@dcontrol_dld?_t=8bCfr3ZF7eT&_r=1

o10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o    แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

*นโยบายข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมปศุสัตว์

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/lawdld-menu/2023-04-05-06-44-20

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) โครงการหรือกิจกรรม

     (2) งบประมาณที่ใช้

     (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ

o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/2018-08-16-09-15-00/905-64-1-4

 

o12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o    แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11

o    มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 

     (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/2018-08-16-09-15-00/904-2566-6

o13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o    แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

     (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

     (3) ปัญหา/อุปสรรค

     (4) ข้อเสนอแนะ

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/2018-08-16-09-15-00/845-2564-3

 

การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o    แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*

o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด

     (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด

     (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

o    จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

https://drive.google.com/file/d/11S3KcoFP_byppPYqQjixN1DOSEgQLofT/view

 

การให้บริการ*

* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o    แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) บริการหรือภารกิจใด

   (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

o    หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

https://drive.google.com/drive/folders/1lp091onSnlfvjthOOz4Y76GyJGvp1Rws

o16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o    แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

https://sites.google.com/view/gfmdld/home

o17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o    แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

https://dld.go.th/th/index.php/th/qa-menu/survey-web-menu

o18

E–Service

o    แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

o    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

https://dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o    แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*

o    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-05-02-58-49/procurement-menu/204-2022-06-16-07-09-14

o20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o    แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

o    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/procurement-menu-2/2022-08-22-03-09-01

o21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o    แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*

o    มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

o    เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา                 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/procurement-menu-2/2022-09-02-02-48-58

o22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o    แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

o    มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/procurement-menu/2565/7286-2022-01-28-07-24-28

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-04-04-12-47/idp/8209-2566

o24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23

o    มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 

    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

 https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-04-04-12-47/idp/8209-2566

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uC7_8mHqOTiqNnrtJdCLh1-nT6xIleIV/edit?usp=share_link&ouid=100217103717067006267&rtpof=true&sd=true

o25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่นหลักเกณฑ์การพัฒนา การติดตามประเมินผล หรือ การนำไปใช้ประโยชน์ การกำหนดเป็นองค์ความรู้

  https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-04-04-12-47/idp/8209-2566

o26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o การจัดทำรายงานผลการสรุปการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

 https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-04-04-12-47/idp/8209-2566

https://drive.google.com/file/d/1LfZNw4QV82U7ubKCmYButIxwFhuEn3Li/view

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o27

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o    แสดงกิจกรรม/โครงการ เสริมสร้างในวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-08-01-04-31-09/8198-2022-12-09-08-25-58

//www.tiktok.com/@dcontrol_dld?_t=8bCfr3ZF7eT&_r=1">https://www.tiktok.com/@dcontrol_dld?_t=8bCfr3ZF7eT&_r=1

o28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o    แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o   สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

https://request.dld.go.th

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2019-03-25-08-48-37/8135-2022-11-09-09-42-28

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o    แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

o   มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม               อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

    (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

    (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

    (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

https://dld.go.th/th/index.php/th/qa-menu/survey-web-menu

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy*

*ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน ป.ป.ท.

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o30

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o    เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*

o    มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติ                มิชอบ

o    เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566

*ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของอธิบดีกรมปศุสัตว์

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/no-gift-policy/8469-no-gift-policy-3

o31

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o    แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

o   เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา    เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/no-gift-policy/8469-no-gift-policy-3

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o    มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

  (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/200-oit

o33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o    เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34

o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/200-oit

 

แผนป้องกันการทุจริต*

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพร่ไฟล์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o34

แผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

o    แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับทั้ง 5 มิติ ได้แก่ พอเพียง สุจริต มีวินัย จิตอาสา และ กตัญญู

    (2) งบประมาณ*

    (3) ช่วงเวลาดำเนินการ

o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/200-oit

o35

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

o    แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานตามข้อ o36

o    มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

o    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/200-oit

o36

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี

o    แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี

o    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

    (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

    (3) ปัญหา/อุปสรรค

    (4) ข้อเสนอแนะ

o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/200-oit

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*

*ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักงาน ก.พ.

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o37

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o    แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2019-03-25-08-48-37/8470-2023-04-07-03-54-24

o38

การขับเคลื่อนจริยธรรม

o    แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเรื่องจริยธรรมเพื่อดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

    (2) การประชุมและการนำผลการประชุมไปสู่การปฏิบัติเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-08-01-04-31-09/8427-2-2572

o39

การส่งเสริมยกย่องคนดีของหน่วยงานเพื่อเป็นตัวอย่างการประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

o    แสดงผลการส่งเสริมยกย่องคนดีของหน่วยงานเพื่อเป็นตัวอย่างการประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-05-02-58-49/book-krut-menu

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o40

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่อย่างไร

           x ไม่มี

               มี เรื่อง .....................................................................

................................................................................................

................................................................................................